• Clean wine 3
  • clear wine 1
  • close to wine 1
  • clever winemakers 1
  • Clean wine 2
  • Clear wine 2
  • Close to wine 2
  • Clever winemakers 2

Leveringsvoorwaarden Wijnkunst

Klik hier om als PDF te downloaden. 

Algemene voorwaarden Wijnkunst.nl, 1301

Wijnkunst: KvK nr: 20142975 | BTW nr: 14.01.87.923 B.01

Algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wijnkunst betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische dranken zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en of diensten. Naast de algemene voorwaarden kunnen wij aanvullende voorwaarden hanteren die van toepassing zijn op specifieke vormen van verkoop, levering en betaling en diensten. Indien van toepassing, worden deze aan afnemer kenbaar gemaakt en worden deze voorwaarden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. Wijnkunst behoud zich het recht voor de algemene en aanvullende voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1: Aanbiedingen en overeenkomsten:
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is wordt er contact tijdig met de afnemer opgenomen om eventuele alternatieven te bespreken.

2: Leveringsgebied:
Leveringen zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Meldingen van levertijden zijn indicatief. In het algemeen bedraagt de levertijd maximaal 48 uur nadat uw betaling door ons is ontvangen. In geval van betaling via IDEAL is dat dezelfde dag dat uw bestelling door ons is ontvangen. Indien Wijnkunst een termijn van 72 uur overschrijdt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail kenbaar te maken. In dat geval zal Wijnkunst.nl de reeds ontvangen of nog te ontvangen bedragen binnen een termijn van 14 dagen nadat de goederen door Wijnkunst.nl in goede orde retour zijn ontvangen op de bankrekening van herkomst terugstorten. Wijnkunst vergoedt daarbij de werkelijk gemaakte verzendkosten tot een maximum van € 11,50 incl. BTW.

3: Leeftijd
Wijnkunst levert geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

4: Prijzen
Alle op www.wijnkunst.nl vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

5: Orderomvang
De Minimale ordergrootte is 6 flessen voor wijnen met een stuksprijs onder € 10,- incl. BTW. Voor wijnen met een stuksprijs boven € 10,- incl. BTW maar onder € 15,- incl. BTW zijn dit 3 flessen. Wijnen met een stuksprijs groter dan € 20,- kunnen per fles besteld worden. Voor verzending vraagt Wijnkunst een tegemoetkoming in de kosten. Vanaf een ordergrootte van € 100,- excl. BTW worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6: Deelleveringen
Wijnkunst is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Het is mogelijk dat een bestelling in twee of meerdere leveringen c.q. zendingen wordt gedaan. Hiervoor worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht.

7: Betalingsmogelijkheden
a: m.b.v. IDEAL via uw eigen internetbankieromgeving.
b: d.m.v. betaling vooraf via een bankoverschrijving o.v.v. het ordernummer.

8: Juridisch eigendom
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Wijnkunst.nl totdat alle bedragen die de afnemer krachtens de overeenkomst aan Wijnkunst.nl verschuldigd is aan haar zijn voldaan.

9: Afkoelingsperiode
Nadat de afnemer de bestelde goederen van Wijnkunst.nl heeft ontvangen, heeft hij/zij het recht de ontvangen goederen binnen een termijn van 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen te retourneren aan Wijnkunst.nl en de overeenkomst te ontbinden. Het transportrisico en de kosten voor verzending zijn daarbij voor rekening van de afnemer. Reeds betaalde bedragen worden binnen een termijn van maximaal 21 dagen na retourontvangst van de goederen op de bankrekening van herkomst teruggestort, onder aftrek van evt. verzendkosten.

Hoe te handelen bij retourzenden?
Wijnkunst.nl dient door de opdrachtgever per e-mail in kennis gesteld te worden van de annulering. In deze schriftelijke verklaring dient het van toepassing zijnde ordernummer en de volledige naam en het adres van de opdrachtgever vermeldt te worden. De ontvangen goederen dienen onbeschadigd en ongeopend naar Wijnkunst.nl te worden retourgezonden in de verpakking waarmee de goederen door Wijnkunst.nl verzonden zijn.

10: Klachten
Indien de afnemer klachten heeft over het product of de levering kan deze per e-mail (klachten@wijnkunst.nl) kenbaar worden gemaakt. Klachten worden door Wijnkunst.nl met voorrang behandeld. In ieder geval ontvangt de afzender binnen een termijn van 24 uur na ontvangst van de klacht bericht van Wijnkunst.nl In alle gevallen dient de klacht aantoonbaar te zijn. Indien een wijn vanwege bederf niet aan de verwachting van de afnemer voldoet, dient deze zo goed mogelijk hersloten en voor retourzending aan Wijnkunst.nl bewaard te worden. Bij een gegronde klacht wordt de afnemer door Wijnkunst schadeloos gesteld voor product en kosten van retourzenden.

11: Overmacht
In geval van overmacht is Wijnkunst.nl niet gehouden aan enige verplichting jegens de afnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder overmacht wordt verstaan, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Wijnkunst.nl, zoals bedrijfsstoring, storingen in internet-, e-mail- en telefoonverkeer, staking, natuurrampen en molest.

12: Ontbindende voorwaarden
Wijnkunst besteedt veel zorg aan de juistheid van informatieverstrekking. Toch is niet volledig uit te sluiten dat afbeeldingen en beschrijvingen van zaken, aangegeven op willekeurig welke vorm van beeldende en beschrijvende media van Wijnkunst.nl kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijnproducenten kunnen bijvoorbeeld hun etiketten zonder opgaaf van reden wijzigen. De waarneming van geur en smaak is per definitie subjectief. Wijnkunst.nl behoud zich tevens het recht voor wijnen te leveren van een recenter botteljaar dan afgebeeld of beschreven. Bovenstaande geeft daarom geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

13: Privacy en persoonsgegevens

Wijnkunst.nl, gevestigd aan Arenberglaan 104 | 4824 RC Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://wijnkunst.nl Arenberglaan 104 | 4824 RC Breda | Tel: +31628952875
R.H.C. Husson is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijnkunst.nl Hij is te bereiken via info@wijnkunst.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijnkunst.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam   
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
  en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijnkunst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Wijnkunst.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

 - Het afhandelen van uw betaling
 - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Wijnkunst.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wijnkunst.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijnkunst.nl) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijnkunst.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor alle categoriën van persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wijnkunst.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijnkunst.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wijnkunst.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wijnkunst.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijnkunst.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijnkunst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wijnkunst.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijnkunst.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wijnkunst.nl


14: Slotverklaring

Op alle rechtsbetrekkingen waar deze algemene en eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden niet voorzien, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Wijnkunst: 1 januari 2019