• Clean wine 3
  • clear wine 1
  • close to wine 1
  • clever winemakers 1
  • Clean wine 2
  • Clear wine 2
  • Close to wine 2
  • Clever winemakers 2

Leveringsvoorwaarden Wijnkunst

Klik hier om als PDF te downloaden. 

Algemene voorwaarden Wijnkunst.nl, 1301

Wijnkunst: KvK nr: 20142975 | BTW nr: 14.01.87.923 B.01

Algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wijnkunst betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische dranken zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en of diensten. Naast de algemene voorwaarden kunnen wij aanvullende voorwaarden hanteren die van toepassing zijn op specifieke vormen van verkoop, levering en betaling en diensten. Indien van toepassing, worden deze aan afnemer kenbaar gemaakt en worden deze voorwaarden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. Wijnkunst behoud zich het recht voor de algemene en aanvullende voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1: Aanbiedingen en overeenkomsten:
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is wordt er contact tijdig met de afnemer opgenomen om eventuele alternatieven te bespreken.

2: Leveringsgebied:
Leveringen zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Meldingen van levertijden zijn indicatief. In het algemeen bedraagt de levertijd maximaal 48 uur nadat uw betaling door ons is ontvangen. In geval van betaling via IDEAL is dat dezelfde dag dat uw bestelling door ons is ontvangen. Indien Wijnkunst een termijn van 72 uur overschrijdt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail kenbaar te maken. In dat geval zal Wijnkunst.nl de reeds ontvangen of nog te ontvangen bedragen binnen een termijn van 14 dagen nadat de goederen door Wijnkunst.nl in goede orde retour zijn ontvangen op de bankrekening van herkomst terugstorten. Wijnkunst vergoedt daarbij de werkelijk gemaakte verzendkosten tot een maximum van € 11,50 incl. BTW.

3: Leeftijd
Wijnkunst levert geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

4: Prijzen
Alle op www.wijnkunst.nl vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

5: Orderomvang
De Minimale ordergrootte is 6 flessen voor wijnen met een stuksprijs onder € 10,- incl. BTW. Voor wijnen met een stuksprijs boven € 10,- incl. BTW maar onder € 15,- incl. BTW zijn dit 3 flessen. Wijnen met een stuksprijs groter dan € 20,- kunnen per fles besteld worden. Voor verzending vraagt Wijnkunst een tegemoetkoming in de kosten. Vanaf een ordergrootte van € 100,- excl. BTW worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6: Deelleveringen
Wijnkunst is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Het is mogelijk dat een bestelling in twee of meerdere leveringen c.q. zendingen wordt gedaan. Hiervoor worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht.

7: Betalingsmogelijkheden
a: m.b.v. IDEAL via uw eigen internetbankieromgeving.
b: d.m.v. betaling vooraf via een bankoverschrijving o.v.v. het ordernummer.

8: Juridisch eigendom
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Wijnkunst.nl totdat alle bedragen die de afnemer krachtens de overeenkomst aan Wijnkunst.nl verschuldigd is aan haar zijn voldaan.

9: Afkoelingsperiode
Nadat de afnemer de bestelde goederen van Wijnkunst.nl heeft ontvangen, heeft hij/zij het recht de ontvangen goederen binnen een termijn van 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen te retourneren aan Wijnkunst.nl en de overeenkomst te ontbinden. Het transportrisico en de kosten voor verzending zijn daarbij voor rekening van de afnemer. Reeds betaalde bedragen worden binnen een termijn van maximaal 21 dagen na retourontvangst van de goederen op de bankrekening van herkomst teruggestort, onder aftrek van evt. verzendkosten.

Hoe te handelen bij retourzenden?
Wijnkunst.nl dient door de opdrachtgever per e-mail in kennis gesteld te worden van de annulering. In deze schriftelijke verklaring dient het van toepassing zijnde ordernummer en de volledige naam en het adres van de opdrachtgever vermeldt te worden. De ontvangen goederen dienen onbeschadigd en ongeopend naar Wijnkunst.nl te worden retourgezonden in de verpakking waarmee de goederen door Wijnkunst.nl verzonden zijn.

10: Klachten
Indien de afnemer klachten heeft over het product of de levering kan deze per e-mail (klachten@wijnkunst.nl) kenbaar worden gemaakt. Klachten worden door Wijnkunst.nl met voorrang behandeld. In ieder geval ontvangt de afzender binnen een termijn van 24 uur na ontvangst van de klacht bericht van Wijnkunst.nl In alle gevallen dient de klacht aantoonbaar te zijn. Indien een wijn vanwege bederf niet aan de verwachting van de afnemer voldoet, dient deze zo goed mogelijk hersloten en voor retourzending aan Wijnkunst.nl bewaard te worden. Bij een gegronde klacht wordt de afnemer door Wijnkunst schadeloos gesteld voor product en kosten van retourzenden.

11: Overmacht
In geval van overmacht is Wijnkunst.nl niet gehouden aan enige verplichting jegens de afnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder overmacht wordt verstaan, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Wijnkunst.nl, zoals bedrijfsstoring, storingen in internet-, e-mail- en telefoonverkeer, staking, natuurrampen en molest.

12: Ontbindende voorwaarden
Wijnkunst besteedt veel zorg aan de juistheid van informatieverstrekking. Toch is niet volledig uit te sluiten dat afbeeldingen en beschrijvingen van zaken, aangegeven op willekeurig welke vorm van beeldende en beschrijvende media van Wijnkunst.nl kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijnproducenten kunnen bijvoorbeeld hun etiketten zonder opgaaf van reden wijzigen. De waarneming van geur en smaak is per definitie subjectief. Wijnkunst.nl behoud zich tevens het recht voor wijnen te leveren van een recenter botteljaar dan afgebeeld of beschreven. Bovenstaande geeft daarom geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

13: Privacy en persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden door ons opgenomen in een bestand en voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Geen van deze gegevens zullen immer aan derden worden verstrekt en Wijnkunst.nl neemt beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat derden zich deze gegevens kunnen toe-eigenen . De verwerking van persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

14: Slotverklaring
Op alle rechtsbetrekkingen waar deze algemene en eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden niet voorzien, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Wijnkunst: 1 januari 2016